2012

Kusaba apartment 2

Oita, Japan
2012
                                                                                             

Kikuchi pocket park

Kikuchi city, Kumamoto, Japan
2012