TAKAO SHIOTSUKA ATELIER
TOP PROFILE WORK INFORMATION


kusaba
photo Toshiyuki YANO iNacasa & Partners Inc.,j


KUSABA Apartment


Oita-city,Oita
08.2005-10.2006more images >>>

It is indoor modification of an old apartment. The whole was divided into four domains with the wall made from the existing concrete. The whole was divided into four domains with the wall made from the existing concrete. We set up two rules for newly performing interior to the violent state where all the existing interior materials were stripped off. One is a floor made from the concrete of the same height as an entrance. Space of the surface of a wall where it is painted white and a feeling of a material disappears. Another is a floor where it is 200mm in height, and a wooden pattern is recognized distinctly. The material of the existing concrete is the space of the surface of a wall which appeared strongly. Thus, two kinds of space where a floor and a wall are also contrastive has been arranged so that two rooms may appear at a time in a diagonal in four domains divided into the cross. A floor just like a simple stage which was later placed simply to the existing building frame. Kitchen furniture, sanitary equipment, a door, etc. were designed as a thing like "the stage setting carried in later." It means so that only mutual relation nature may appear strongly. The mutual relation obtained as a result appears in the spectacle of each part room.kusaba_planTOP PROFILE WORK INFORMATION
TAKAO SHIOTSUKA ATELIER
ALL rights reserved TAKAO SHIOTSUKA ATELIER 2008