TAKAO SHIOTSUKA ATELIER
TOP PROFILE WORK INFORMATION

block


Silent house


Saiki-city,Oita
04.2008
weekend house
81.94m2


more images
more images >>>Silent house
photo Toshiyuki YANO iNacasa & Partners Inc.,j

The cottage in the silent village between mountains. We wished to make the silence a space. It seemed to me that the concrete block is a silent material compared with concrete. Silence is made by the thing being alive It becomes coldness if there is no breath of a life there. The block fit this place nicely. There are no fittings in the opening of the outside wall. Block was just merely stacked, and the hole was merely vacant there. Quiet scenery exists.
TOP PROFILE WORK INFORMATION
TAKAO SHIOTSUKA ATELIER
ALL rights reserved TAKAO SHIOTSUKA ATELIER 2008