TAKAO SHIOTSUKA ATELIER
TOP PROFILE WORK INFORMATIONsalon O


Oita-city,Oita
06.2008
hairsalon
119.24m2


more images
more images >>>concrete rock concrete rock
photo Toshiyuki YANO iNacasa & Partners Inc.,j


It is a hairsalon built in the suburbs. A mountain type design code is repeated from facade and an opening to interior design. This brings the visual effect as an icon to construction. "Paper-cutting" will be a motif if it says. It seems to assemble space while connecting the paper which clipped out a chevron figure. A repetition of the same figure produces the delicate deviation from the every day required of a hair salon. And it gives the whole building fictiveness.


TOP PROFILE WORK INFORMATION
TAKAO SHIOTSUKA ATELIER
ALL rights reserved TAKAO SHIOTSUKA ATELIER 2008